תקנון

תקנון קרן אתר האינטרנט של החברה

תיאור החברה

חברת בון וויאג' בע"מ נוסדה בשנת 1985.

היא בעלת 2 סניפים בישראל

סניף ראשי : בוגרשוב 5 , תל אביב

סניף ירושלים : ההסתדרות 20 , ירושלים )קומה ראשונה(

חברת בון וויאג' בע"מ הינה מורשת IATA , 37-201-21-6

חברת בון וויאג' בע"מ משמשת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות סדירות או צ'רטר, בתי מלון בארץ ובחו"ל , השכרות רכב, הסעות, שירות VIP, ביטוח, חבילות מאורגנות המורכבות מטיסות מלון והעברות (להלן : "קבוצות") ,  וכדומה.

כללי

בכל מקום בו מצוין בתקנון זה המונח "נוסע" ו/או "לקוח" הכוונה לכל העושה שימוש באתר ו/או גולש באתר (אף ללא רכישת שירותים) ולרבות כל גלישה לכל צורך שהוא, גולשים מזדמנים ו/או גולשים שמכל סיבה לא רוכשים שירותים באמצעות האתר.

הזמנות שירותי תיירות ונסיעות באתר זה הינם לבני 18 ומעלה בלבד.

הזמנה שיבצע קטין ואשר לא תאושר ע"י הוריו ו/או אפוטרופוסיו, לא תזכה את המזמין בהשבה כלשהי מהחברה.

החברה תהא זכאית לדרוש מהקטין באמצעות אפוטרופוסיו פיצוי עבור הוצאותיה ו/או נזקיה העלולים להיגרם בנסיבות לעיל.

בהיות החברה במעמד של "סוכנות נסיעות" היא אינה אחראית כלל לכל הקשור בהספקת השירותים שיזמין לקוח מהחברה באמצעות האתר, לרבות התאמת פרטי ההזמנה לשירות בפועל, איכות השירות וטיבו.

ככל וללקוח תהיינה טענות ו/או דרישות בנושא השירותים המסופקים על ידי ספקי השירות השונים (חברות תעופה, מלונות וכיו"ב), על הלקוח לנהל זאת ישירות מול ספק השירותים.

במסגרת אתר זה ייתכן ותהא קיימת אפשרות ללקוח ליצור קשר חוזי מחייב ישירות עם ספקי השירותים החברה, ובמקרה זה לא יחולו יחסי שליחות ו/או יחסי נאמנות ו/או יחסים חוזיים מכל מין וסוג שהוא בין החברה ללקוח ובהתאם לא תהא החברה אחראית לכל טענה שתהא ללקוח בנושא השירותים, לרבות אי התאמה, שינויים, ליקויים, אי הספקת שירות (מלא או חלקי) וכיו"ב.

החברה תהא זכאית במסגרת האתר להפנות את הלקוח ישירות לאתר ספק השירותים ו/או אתרים רלבנטיים אחרים.

ככל ומידע המופיע באתר זה, נמסר במקורו מספק שירות ו/או גורם אחר, לא תחול על החברה כל אחריות לגבי נכונות המידע ו/או הפרטים המופיעים בו והלקוח יהיה מנוע מהעלאת כל תלונה ו/או דרישה כנגד החברה בשל השירות שסופק לו.

בעצם השימוש באתר החברה ו/או הגלישה באתר, ייחשבו להסכמה לתקנון האתר והלקוח נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת לתנאי תקנון זה של האתר לכל דבר ועניין.

 המשתמש באתר זה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה הינה בעלת הזכויות הקנייניות המלאות באתר, לרבות כל המופיע והכלול בו.

הסכם הזמנה

אנו מודים לך על הזמנתך ונקווה שתהנה מהחופשה והשירות.

השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם בלבד.

חברת בון וויאג' בע"מ מסירה כל אחריות שהיא לגבי תקלות או ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים המוצעים באתר.

חברת בון וויאג' בע"מ מסירה כל אחריות שהיא לגבי : שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

הזמנה המתבצעת באתר עבור שירותי תיירות מכל סוג מהווה הסכמה (חתימה אלקטרונית) לכל התנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה.

מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברת בון וויאג' בע"מ, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום ממועד האירוע ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף 30 ימים לאחר חזרתו לארץ.

נוהל טיפול בהזמנה

לאחר בחירת המבצע המתאים, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום.

הזמנתך מגיעה לסוכן האחראי במשרד המטפל בה מול ספקי השירות הרלוונטיים, או מאושרת באופן אוטומטי על ידי המערכת.

ההזמנה שנמצאת בתהליך בקשה ((request , חייבת לקבל אישור סופי מחברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם.

האישור הסופי יימסר לנוסע ע"י הסוכן האחראי לפי פירוט שעות הפעילות, בכתב או בדוא"ל.
החל ממועד אישור כרטיס האשראי וההזמנה ע"י הספק, יחולו לגביהם דמי ביטול.

תהליך ההזמנה

הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לחברה בשעות פעילות משרדיה בין השעות 09:00 ל- 18:00, יטופלו עד שעתיים ממועד שליחת ההזמנה.

הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לחברה לאחר שעות פעילות משרדיה, קרי בין שעות 18:00 ל 09:00 למחרת, יטופלו עד השעה 12:00 למחרת.

הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לחברה בימי שישי וערבי חג בין השעות 09:00 ל- 11:00 יטופלו תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה.

הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לחברה בשבת וחג, יטופלו ביום העסקים הבא עד השעה  12:00.

יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה בכתב – אין היא מחייבת כלל!

עם קבלת אישור הספק, תתאם החברה ע"י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.

חוקים והגבלות - דרכון ואשרות

לפני כל הזמנה עליכם להיות בטוחים שהנכם ממלאים אחר התנאים הבאים :

א. אין כנגד הנוסע צו עיכוב יציאה מהארץ, וכמו כן ,אין מניעה מכל סיבה לכניסתו למדינת היעד.

ב. בבעלות הנוסע  דרכון תקין שתוקפו לפחות 6 חודשים מתאריך החזרה.

ג. לוודא איות מדויק אות באות של הדרכון בו הנכם מחזיקים.

נוסע  שלא מילא אחת מן התנאים הנ"ל לא יהיה זכאי לקבלת החזר/זיכוי  כספי ותלונתו תידחה ללא זכות ערעור.

על הלקוח להיות מצויד בדרכון שתוקפו לפחות 6 חודשים מתאריך החזרה שלו לנקודת המוצא, כמו כן חלה עליו החובה להצטייד באשרת כניסה להלן : ויזה, אם הוא טס למדינות אשר דורשות בכך.

על הלקוח לוודא איות מדויק וזהה בכרטיס הטיסה כפי שרשום בדרכון, לפני שהוא מאשר את ההזמנה לחברה.

על נוסע בעל אזרחות ישראלית להחזיק ברשותו דרכון ישראלי תקף לשישה חודשים לפחות ממועד חזרתו המשוערת לארץ.

החברה לא תהא אחראית בכל הקשור לכל אירוע מכל סוג שהוא הקשור לדרכונו של הנוסע, לרבות תוקף, דרכונים זרים, תעודות מעבר וכיו"ב.

החברה ממליצה לנוסע לוודא מראש עם החברה ו/או כל גורם מוסמך אחר, האם נדרשת אשרת כניסה (ויזה) למדינה אליה נוסע, בהתחשב בדרכון שבידו.

אי מימוש ההזמנה

במקרה בו לא יופיע הנוסע לקבלת השירות שהוזמן לרבות אם אחר לקבלת השירות מכל סוג שהוא (טיסות, מלונות, השכרת רכב וכיו"ב), מכל סיבה שהיא, יחויב הנוסע במלוא מחיר השירות והנוסע יהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישת פיצוי מהחברה בשל כך.

יובהר, שאחור בהספקת שירות מטעם ספקי השירותים, אינו בשליטת החברה ובהתאם אינו באחריותה ועל הנוסע להסדיר נושאים אלו ישירות עם ספקי השירותים.

טיסות – כללי

על הנוסע לוודא בעת ביצוע ההזמנה אם מדובר בטיסה "סדירה" או בטיסת "שכר".

בטיסות שכר, ייתכן ויהיו שינויים בפרטי הטיסה לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות שעות הטיסות, מסלול ופרטי חברת התעופה המבצעת בפועל את הטיסה.

האחריות בכל הקשור לטיסות קבועה בחוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה ), התשע"ב-2012.

האחריות בכל הכרוך בטיסה, לרבות ביחס לכבודה, אובדנה ושאר נזקים העלולים להיגרם בשל הטיסה, ייקבעו עפ"י כל דין ובהתאם לנסיבות.

לפחות יום עסקים אחד לפני מועד הטיסה, על הנוסע ליצור קשר עם חברת התעופה ו/או עם החברה ו/או ספק שירותים אחר ולוודא שאין שינויים בפרטי הטיסה ו/או השירות.

על הנוסע למסור בעת ההזמנה את פרטי התקשרות שלו, לשם קבלת עדכונים/שינויים מחברת התעופה.

על הנוסע להצטייד בטרם נסיעתו בתרופות ובחיסונים בהתאם ליעד נסיעתו ולא תחול על החברה כל אחריות בקשר לכך.

חברות התעופה (סדירות /צ'רטר / LOW COST )  דורשות להתייצב בדלפקי הצ'ק אין 3 שעות לפני ההמראה, (דלפקי הצ'ק אין נסגרים שעה אחת בדיוק לפני ההמראה).  חברת בון וויאג' בע"מ לא תהיה אחראית בשום צורה בגין איחור לטיסה לא יבוצע כל החזר כספי.

תנאי כרטיס הטיסה

התנאים שיפורטו להלן הינם חלק בלתי נפרד מכרטיס/י הטיסה הנמסרים לך/לכם/ן בזאת וכל מקום בו נאמר "נוסע" הכוונה לזכר/נקבה ו/או יחיד/רבים וכיו"ב:
 1. בהיות החברה במעמד של "סוכנות נסיעות" היא אינה אחראית כלל לכל הקשור בהספקת השירותים על ידי חברת התעופה, לרבות התאמת פרטי ההזמנה לשירות בפועל, איכות השירות וטיבו.
 2. טרם הגעת הנוסע לשדה התעופה על הנוסע לוודא קיומם של כל התנאים הבאים :
א. אין כנגד הנוסע צו עיכוב יציאה מהארץ, וכמו כן ,אין מניעה מכל סיבה לכניסתו למדינת היעד.
 ב. ברשותו דרכון שתוקפו לפחות 6 חודשים מתאריך החזרה (לאזרחי ישראל חובה דרכון ישראלי) ופרטיו בדרכון זהים לפרטיו בכרטיס הטיסה.
 1. במקרה בו יתברר שנוסע לא מילא אחר התנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל ו/או לא הופיע כלל לטיסה מכל סיבה שהיא, הוא יחויב במלוא מחיר השירות.
 2. האחריות בכל הקשור למועד הטיסה תהא בהתאם לקבוע בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה ), התשע"ב-2012 והאחריות בכל הכרוך בטיסה עצמה, לרבות ביחס לכבודה, אובדנה ושאר נזקים העלולים להיגרם בשל הטיסה, ייקבעו עפ"י דיני התעופה השונים ובהתאם לנסיבות.
 3. הנוסע יחויב עבור כל ביטול ו/או שינוי פרטי טיסה, בהתאם למדיניות חברת התעופה בצרוף עמלת טיפול של חברת בון וויאג'.  במקרים רבים עמלת הביטול הינה בשיעור 100% מעלות הכרטיס.
 4. כל ביטול יעשה בכתב בלבד לחברה בשעות פעילות משרדי חברות התעופה (ימים ב – ה בשעות 9:00 עד 15:30) בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
הודעת ביטול שתתקבל לאחר שעות פעילות חברת התעופה, ייחשב יום קבלת ההודעה ביום הראשון בו נפתחו משרדי חברת התעופה לאחר מכן.
במקרה ולחברת התעופה אין משרדים בישראל, מדיניות הביטולים תהא בהתאם למדיניות חברת התעופה ולא יחולו דיני הגנת הצרכן.
 1. לאחר מסירת כרטיס הטיסה ללקוח, היה והתברר שקיימת  טעות בפרטי הטיסה, והדבר נמסר לחברה באותו יום ממועד מסירת הכרטיס ולפחות עד השעה 18:00 , תפעל החברה לתקון הטעות ולנוסע לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך. טעות שנמסרה לחברה שלא במועדים הנ"ל, לא תזכה את הלקוח בפיצוי ולא תהא לו כל טענה או דרישה כלפי החברה ויחולו תנאי הכרטיס.
 2. מחירים הנקובים במט"ח ישולמו על פי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום בפועל.
 3. כרטיס הטיסה יימסר לנוסע כנגד ובתנאי ששילם את  התשלום המלא בפועל עבור הכרטיס וככל ויהא עיכוב בתשלום ועקב כך במסירת הכרטיס, לא תהא ללקוח כל טענה כלפי החברה בשל כך.
 4.  מומלץ לנוסע לרכוש באופן עצמאי פוליסת ביטוח מתאימה (גוף ורכוש) בהתאם ליעד הנסיעה ואופיה (סקי, ספורט אתגרי וכיו"ב).
 5. יש להתעדכן בהוראות ספציפיות של משרד החוץ ו/או משרד הבריאות ביחס למדינת היעד.
 6. במקרה של טיסות המשך (CONECTION) חלה אחריות על הנוסע להגיע מיידית לשער היציאה של טיסת ההמשך וככל ולא היה איחור משמעותי בנחיתה, האחריות המלאה במקרה של איחור לטיסת ההמשך תחול על הנוסע, והחברה תהא פטורה מכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לנוסע. 

נשים בהריון

עד שבוע 28 – אישה בהריון יכולה לטוס ללא שום אישור, ובתנאי שמצבה הבריאותי אינו מסכן אותה ואת העובר.

החל מהשבוע ה-28 ועד השבוע 36 , על האישה בהריון לספק אישור רפואי בכתב עדכני מרופא נשים נושא תאריך של עד 48 שעות ,בשפה האנגלית לנציגים של חברת התעופה.

החל משבוע 36 עד 37 , על חברת התעופה להחליט פרטנית ולפי מצבה של האישה אם היא יכולה לטוס,

משבוע 38 ועד הלידה אסור בשום צורה לאישה בהריון לטוס, חברת התעופה תסרב להעלות אותה על מטוסיה, חברת בון וויאג' בע"מ לא תהיה אחראית ולא תזכה את הלקוחות בגין ביטול טיסה במקרה זה.

בכל מקרה אין החברה אחראית לכל בעיה בריאותית של נוסעת בהריון ו/או שינויים/ביטולים שתבקש לבצע נוסעת בהריון מחמת ההיריון.

טיסות סדירות

הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה ומסמך זה אינו יכול לגרוע מתנאיו. כל עוד הלקוח אינו מימש את הכרטיס כלל, חברת בון וויאג' בע"מ רשאית לעשות שינויים ו/או ביטולים לפי בקשת הלקוח. לאחר שהנוסע מימש חלק מהטיסות שבכרטיס הטיסה ומבקש לשנות תאריך או יעד או כל דבר אחר לגבי טיסת החזור שלו, הוא יוכל לעשות זאת ישירות מול חברת בון וויאג' בע"מ או מול חברת התעופה, בתוספת דמי שינוי ותוספת מחיר בהתאם למדיניות חברת התעופה ו/או החברה.

בהתאם לנוהלי חברת התעופה ו/או החברה, שומרת לעצמה החברה את הזכות לחייב כל נוסע בדמי טיפול של 30 דולר עבור כל שינוי או ביטול או שירות בתוספת תשלום מחברת תעופה בנוסף לדמי שינוי/ביטול של חברת התעופה.

במקרה בו יבקש נוסע לשנות את מועד הטיסה ו/או את מסלולה ומועד הטיסה הינו לפחות 14 יום ממועד פניית הלקוח, ניתן יהיה לבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הביטולים של חברת התעופה.

כל בקשה מיוחדת בקשר לטיסה כגון : ארוחות כשרות (ניתן להזמין עד 24 שעות לפני המראה) , מקומות ישיבה (seating), ציוד מיוחד (העולה על המידות המותרות / משקל מותר) , חיות , תרופות , חפצים שבירים, וכדומה ,על הנוסע להודיע לחברת בון וויאג' בע"מ מראש על מנת  שתעביר בקשה לחברת התעופה. כל הבקשות מכל סוג שהן הינן בגדר בקשה בלבד וחברת בון וויאג' בע"מ אינה אחראית לאי הספקת השירות ו/או סירוב חברת התעופה לבקשה.

OVERBOKING

חברות התעופה רשאיות עפ"י חוק במקרים חריגים לבצע רישום יתר OVERBOKING),) אשר עלול לגרום לשינוי במועד הטיסה. על חברת התעופה לצמצם האי נוחות אשר נגרמה ללקוח וכמובן להציע לו אלטרנטיבות ו/או החזר כספי, חברת בון וויאג' בע"מ אינה אחראית כלל לאירועים שכאלה.

רישום  אינטרנטי לטיסה

 על הלקוח לבצע בעצמו רישום אינטרנטי לטיסה דהיינו ""CHECK-IN – בין 3  ל 30 שעות (זמן שונה מחברה לחברה) לפני המראה ועליו להביא עמו לטיסה את כרטיס העלייה למטוס, דהיינו "BOARDING PASS".

CODESHARE

חלק מהטיסות אשר באתר החברה מופיעות ליעדים מסוימים הינן טיסות CODESHARING אשר משלבות בין חברות תעופה שונות, ובהתאם תתכן נחיתת ביניים אשר לא מפורטות במסלול הנסיעה. ככל וחברת בון וויאג' בע"מ תקבל מידע על כך היא תעביר זאת בזמן סביר ללקוח.

תנאי ביטול או שינוי : ישנן טיסות בהן בגין כל ביטול/שינוי יחויב הלקוח בדמי ביטול/שינוי של 100% מעלות הכרטיס.

במידה וחברת התעופה תאשר ללקוח לבטל/לשנות טיסה סדירה ,חברת בון וויאג' בע"מ תחייב את הלקוח בדמי ביטול/שינוי שתחייב חברת התעופה ובתוספת דמי טיפול של 30$.

טיסות צ'רטר

הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה ומסמך זה אינו יכול לגרוע מתנאיו.

בטיסות צ'רטר או טיסות לאו קוסט ייתכן ויסופקו שירות טיסה מצומצמים ומוגבלים, בהתאם למפורסם בפרטי הזמנת הטיסה, לדוגמא : טיסה ללא ארוחות , חיוב נוסף עבור כל מזוודה ,חיוב נוסף עבור שמירת מקום מראש וכדומה.

חברת התעופה יכולה לדרוש עבור שירותים שונים דוגמת השירותים הנ"ל תוספת תשלום.

הביצוע הינו בטיסות שכר (צ'רטר) ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. חברת בון וויאג' בע"מ מסירה כל אחריות על אי הנוחות הנגרם ללקוח עקב שינויים אלה.

תנאי ביטול : ישנן טיסות שלא ניתן יהיה לבטל ויחייבו את הלקוח בדמי ביטול של 100% מרגע ההזמנה.

במידה והתנאים יאפשרו ללקוח לבטל טיסת שכר ,חברת בון וויאג' בע"מ תחייב את הלקוח ב-50% מעלות הכרטיס עד 21 יום לפני ההמראה,  ובאותה מידה לא יהיה ניתן לבטל טיסת צ'רטר החל 21 יום לפני המראה והלקוח יחויב בדמי ביטול של 100%.

בתי מלון

שעות קבלת החדרים ומועד עזיבתם נקבע בהתאם למדיניות כל מלון ומלון (בדרך כלל שעת הכניסה 14:00 ושעת העזיבה 11:00).

כמות האורחים בכל חדר שהוזמן, תהא בהתאם לפרטי ההזנה ואישורה על ידי המלון ובהתאם למדיניות המלון.

פרטי הזמנת חדר במלון, תהא בהתאם לפרטי ההזמנה ומדיניות המלון ולא תחול כל אחריות על החברה בדבר פערים בין פרטי ההזמנה ובין פרטי החדר בפועל.

על הנוסע להיות מודע לזכות המלון ו/או הספק בחו"ל, לשנות את פרטי הזמנת בית המלון, מבחינת המלון עצמו, סוג החדר וכיו"ב לרבות העברת הנוסע למלון באיכות זהה ו/או גבוהה יותר, מבלי שהחברה תהא מעורבת ו/או אחראית לשינויים אלו.

החברה אינה אחראית לאיכות השירותים הניתנים במלון, לרבות פרטי הקומה, מיזוג אוויר, האביזרים בחדר והכל יבוצע בהתאם למדיניות המלון ופרטי ההזמנה.

המלונות בעולם ובארץ מדורגים על ידי משרד התיירות המקומי ואינן ניתנות להשוואה בין מלונות או מדינות שונות.

נוסע שיבקש להקדים את שעת קבלת החדר או לדחות את שעת עזיבתו, יהא עליו לבקש זאת מראש מחברת בון וויאג' בע"מ או ישירות מהמלון ורק לאחר קבלת אישור המלון ואישורו לגבי תוספת תשלום ככל ותהא, יבוצע השינוי בהתאם. יובהר שמלון אינו מחויב לאשר שינויים שכאלה ובכל מקרה במרבית המקרים כל שינוי כרוך בתשלום.

לקוח הצפוי להגיע למלון אחרי השעה 18:00 יודיע על כך מראש לחברת בון וויאג' בע"מ או ישירות למלון על מנת שלא תבוטל הזמנתו.

כל בקשה מיוחדת מהלקוח לגבי פרטי ההזמנה מכל סוג שהיא (שיבוץ חדרים/קומה/סוג חדר/חדרים צמודים או דלת מקשרת/מיטות נפרדות או זוגיות / מיטה נוספת וכו'...) תועבר למלון לשם קבלת אישור. המלון אינו מחויב לאשר את הבקשה. בכל מקרה לא תחול בון וויאג' כל אחריות בקשר לבקשה, אישורה או מימושה בפועל.

על הלקוח לבדוק את פרטי האירוח דהיינו : בסיס לינה וארוחת בוקר או חצי פנסיון או פנסיון מלא או הכל כלול.

המלון ידרוש תוספת מחיר עבור ארוחות המופיעות באתר בהזמנה במפורש.

חברת בון וויאג' בע"מ אינה אחראית על תוספות מחיר שיגבה מהלקוח על מתקני המלון כגון ספא , חדר כושר וכדומה אם אלו תנאי המלון, כנ"ל לגבי שירותים כמו אינטרנט אלחוטי , חניה, פקס, וכל מה שיציע המלון כ"תוספת".

תנאי ביטול : ישנם ספקים/מלונות אשר מדיניות הביטולים שלהם הינה תשלום ללקוח  100% דמי ביטול מרגע הזמנת הנוסע ועליו לשקול זאת היטב לפני שיבצע הזמנה ויאשר אותה.

בהתאם למדיניות הביטולים, יחויב הנוסע, כאשר בנוסף תהא חברת בון וויאג' בע"מ רשאית לחייב בנוסף את הנוסע בדמי ביטול בשיעור עלות לילה אחד וזאת בנוסף לדמי ביטול שיידרש על ידי הספק/מלון.

השכרת רכב

על הלקוח למלא את הפרטים המבוקשים במדויק במעמד ההזמנה על מנת למנוע אי נוחות ו/או סירוב בזמן מסירת הרכב. חברות השכרת הרכב דורשות לרוב גיל מינימום של 21 שנים וכן וותק של רישיון נהיגה מעל שנתיים. ייתכנו מקרים בהם הרכב המושכר תהיה גדלה יותר (נפח מנוע גדול יותר) בהם הספק יוכל  הנהג לדרוש גיל מינימום וותק רישיון גבוהים יותר.

יש לוודא מראש את תנאי ההשכרה עם חברת ההשכרה.

על הלקוח להצטייד ברישיון נהיגה בינ"ל ובכרטיס אשראי על שמו בלבד (כרטיס אשראי שעל שם אחר לא יתקבל בזמן מסירת הרכב). כרטיס האשראי צריך להיות בינלאומי ועם מספרים בולטים, וכמובן עם יתרת חיוב מספיק גדולה כאשר הספק יבצע משיכת ערבון.

ישנן תחנות כמו שדות תעופה שמחייבות את הלקוח במיסי נמל, אם הלקוח לוקח ו/או מחזיר את הרכב באחת התחנות האלה הוא יחויב ישירות מול הספק.

אם הלקוח אינו עומד בקריטריונים האלה ההזמנה תבוטל והלקוח יישא בדמי ביטול.

ייתכן והנוסע יחויב בחיובים בגין מעבר בין מדינות במהלך תקופת שכירות הרכב (אף אם יוחזר באותה מדינה בה נלקח).

תשומת לב לשכירות רכב בשדה התעופה בג'נבה (המצוי בגבול צרפת ושוויץ) וקיימים משרדי שכירות רכב בשני חלקי שדה התעופה בנפרד בשתי המדינות הנ"ל ויש להקפיד לקחת ולהחזיר את הרכב באותה מדינה, למניעת תשלומים מיוחדים.  

שירות VIP

השירות ניתן ליציאות ונחיתות מה/לארץ בלבד.

ניתן להזמין את השירות עבור 1 או יותר אנשים עד 24 שעות מראש.

על הלקוח לבדוק לפני ביצוע ההזמנה את פרטי הטיסה והיעד שלו, במידה וחלה טעות בפרטים שמסר הלקוח בעת ההזמנה, הוא יחויב במלוא העלות ללא זכות זיכוי.

תנאי ביטול ו/או שינוי

על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים.

כל ביטול יעשה בהתאם לקבוע בחוק, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 וזאת כמועדים ובתנאים הקבועים בחוק, דוגמת מתן הודעה בתוך 14 ימים מיום העסקה ובתנאי שבין מועד הביטול לבין המועד המיועד למימוש יחולו לפחות 7 ימי עסקים ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים קודם שאינם ימי מנוחה. ביטול העסקה ייעשה בכתב בהעברתו במייל, בפקס או במסירה ביד במשרדי החברה.

במקרה בו זכאי הנוסע לבטל את העסקה, הוא יחויב בסכום שלא יעלה על 5% מעלות העסקה או 100 שקלים לכל אחד ואחד מהנוסעים המפורטים בהזמנת השירות, לפי הנמוך ביניהם ובכפוף לכל דין.

במקרה והודעת ביטול העסקה נמסרה באיחור, קרי פחות מ 7 ימי עסקים כאמור, יחויב הנוסע בדמי הביטול בהתאם למדיניות  חברות התעופה, ספקי המלונות או שירותי תיירות אחרים, לרבות החברה עצמה.

לעניין מועד הביטול ייקבע מועד קבלת הודעת הביטול בחברה, למעט ככל ומדובר ביום שבתון ו/או ביום שמשרדי החברה סגורים, שאז ייחשב יום קבלת ההודעה ביום הראשון בו נפתחו משרדי החברה לאחר מכן.

מובהר, שככל ומדובר בהזמנה מחברה זרה – אזי במקרה ולחברה הזרה ייצוג בישראל, יחולו דיני הגנת הצרכן. במקרה ולחברה הזרה אין ייצוג בישראל, מדיניות הביטולים תהא בהתאם למדיניות חברת התעופה ולא יחולו דיני הגנת הצרכן.

החברה מבקשת להביא לידיעת נוסעיה, כי ניתן לרכוש ביטוח נסיעה, בעל כיסוי למקרים של ביטול נסיעה מסיבות רפואיות או אחרות המפורטות בפוליסה.

כל שינוי שלא ייעשה בכתב ועל סמך אישור החברה ו/או ספקי השירות בכתב, לא יהא בר תוקף ולא יחייב את החברה ו/או את ספק השירות.

חברת בון וויאג' בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה :

 1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 2. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

החזרים

במקרה של ביטול העסקה שלא חל לגביו חוק הגנת הצרכן, יהא זכאי הנוסע להחזר, שיבוצע תוך 45 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול במטבע בו התבצעה העסקה בלבד ולאחר קיזוז דמי ביטול, דמי שינוי, דמי רישום, ותוספות עמלת אשראי. במקרה של ביטול מצד המארגן ובכפוף לאישורו וקבלת מלוא הסכום שהעבירה החברה למארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם במטבע בו התבצעה העסקה בלבד.

המחירים

אין החברה אחראית למחירים המפורטים באתר וייתכן ויחולו שינויים במחירים אלו מעת לעת בהתאם להחלטות ספקי השירותים וללא הודעה מראש וזאת בין היתר מחמת שינויים בשערי מט"ח, שינויים בעלויות מיסי נמל / דלק או עדכון מחירי הספק.

עד קבלת אישור בכתב מהנוסע לביצוע ההזמנה וקבלת פרטי אמצעי התשלום, ייתכן ויחולו שינויים במחירי השירות המוזמן.

מחירים הנקובים במט"ח ישולמו על פי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום בפועל.

חברת בון וויאג' בע"מ מציעה באתריה מחירים במטבעות שונות אשר יוכלו להשתנות מעת לעת.

שימוש בנתוני הלקוח :

כאשר לקוח מזמין דרך האתר הוא משאיר פרטים כגון : מייל, טלפון אשר ישמש את החברה לעדכן את הלקוח במבצעים המתאים לו ורישום לאתר יהווה הסכמה לקבלת מיילים ,כל עוד לא הודע אחרת.

אם הלקוח אינו מעוניין בזאת עליו פשוט ללחוץ על הלינק בתחתית ה-NEWSLETTER והוא יוסר מרשימת התפוצה.

חברת בון וויאג' בע"מ מתחייבת שלא להעביר/למכור/לשכור/להחליף מידע אודות לקוחותיה, החברה אינה משתפת גורם נוסף או ארגון כלשהו בנוגע להזמנה אלה אם כן קיבלה אישור מהלקוח ישירות, או במקרים שהחוק מחייב אותה אז תיאלץ להעביר מידע לאותו גורם מוסמך.

תנאי תשלום

התשלום דרך אתר חברת בון וויאג' בע"מ (www.bon-voyage.co.il) יתאפשר בכרטיס אשראי בלבד, החברה רשאית להודיע שאינה עובדת עם חברת כרטיסי אשראי מסוימת לפי שיקול דעתה.

האתר שלנו מאובטח ופועל בהתאם לתקן PCI העולמי.

לפני מעמד תשלום , הלקוח יוכל לבחור בין 3 סוגי מטבעות שונים וב-3 אפשרויות תשלום.

מדיניות הפרטיות

 

מי הצד ?

 אנו חברת בון וויאג' בע"מ, מפעילי האתר ופרטי ההתקשרות שלנו מפורטים באתר.

איזה מידע פרטי נשמר ?

אנו שומרים מידע מזוהה של הנוסע, שם, כתובת דואר, כתובת דוא"ל, כתובת IP,  עמודים בהם גלש הנוסע, וכל מידע נוסף שימסור הנוסע ויידענו אותו שאנו שומרים.

איזה מידע פרטי לא נשמר ?

מיקום גיאוגרפי, ספק אינטרנט, וכיו"ב.

איזה מידע לא נשמר ?

מידע אודות נתנוני גזע, אמונה ופרטי כרטיסי אשראי, אלא אם כן הודענו לנוסע אחרת.

כיצד המידע מעובד ?

המידע מעובד באמצעות המערכת והוא כולל כל מידע שהצטבר (אישי ולא אישי) ובעזרתו יוצרת המערכת פרופיל נוסע, שמאפשר לנו ליתן שירות טוב יותר לנוסע. כמו כן המידע המצטבר מאפשר לנו להציג בפני הנוסע פרסומות או תוכן המעניין אותו. החברה גם עשויה לשתף גורמים רלבנטיים נוספים ולאפשר להם לעשות שימוש  "עוגיות/קוקיס" (Cookies) שעל המחשב. על הנוסע לוודא את מדיניות הפרטיות של אותם גורמים.

למי עוד מועבר המידע ?

המידע מועבר אך ורק לעובדי החברה, החתומים כלפי החברה על הסכם סודיות מקובל. אנו נהיה רשאים לשתף גורמים רלבנטיים נוספים המצויים איתנו בקשרי מסחר הרלבנטיים לפעילות האתר ו/או לכל גורם שיבקש הנוסע.  כמו כן לבקשת כל רשות ציבורית ועל פי חוק, אנו נעביר כל מיידע שיתבקש.

איזה שימוש נעשה במידע ?

השימוש במידע נועד ליצירת פרופיל נוסע וכן לצרכי פרסום, שיווק ומכירות לנוסע, ניתוח דרכי שימוש באתר האינטרנט, שיפור היצע המוצרים והשירותים של החברה והתאמת התוכן, שבאתר.  היה והנוסע יאשר לחברה לעשות שימוש במידע אישי מזה אודותיו, ייעשה שימוש בהתאם.

תשומת לב הנוסע שהאתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies). 

הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן מאפשרת זאת.

באמצעות ה- Cookies נאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין והמיטבי של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע"). הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר.

באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. 

ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים.

כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים.

המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. 

אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

אחריות החברה

החברה פועלת כשליח מטעם הנוסעים לשם יצירת הקשר המשפטי המחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל.

בהתאם לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר לשירותי התיירות שיוזמנו ע"י הנוסעים, לרבות אספקת השירות, איכותו, תקלות וליקויים וכיו"ב.

כל טענה ו/או דרישה של נוסע ביחס לשירות שהזמין באמצעות אתא החברה, חייבת להימסר לחברה בכתב תוך מקסימום 14 ימים מיום קרות האירוע הנטען.

 • ביטוח
  על הנוסע לרכוש באופן עצמאי פוליסת ביטוח מתאימה (גוף ורכוש) בהתאם ליעד הנסיעה ואופיה (סקי, ספורט אתגרי וכיו"ב).

בקרות ארוע בו נגרם נזק לנוסע, על הנוסע ליצור קשר ישירות עם חברת הביטוח ולפעול בהתאם לתנאי הפוליסה.

חברת בון וויאג' בע"מ יחד עם חברת ביטוח אימג'סט משתפות פעולה. תוכלו להוסיף ביטוח , תוכלו להתקשר ל :  03-5226030 או באתר : http://www.imagest.co.il

 

שונות

אזהרות נסיעה עדכניות

למידע מפורט בדבר לפי הוראות משרד החוץ בנושא יש לעיין באתר משרד החוץ לפי הלינק : כאן.

חיסונים

למידע מפורט בנושא על פי הוראות משרד הבריאות יש לעיין באתר משרד הבריאות לפי הלינק : כאן .

תודה וחופשה נעימה.

 השלם את ההזמנה

טיסות

מלונות

Coming soon...

Flights/Hotels

Coming soon...

Apartments

VOUS CHERCHEZ ?

טיסות

{{ personsFlight.adults }}Ad {{ personsFlight.children }}Ch

מלונות

{{ getPersons().adults }}Ad {{ getPersons().children }}Ch
{{key + 1}}
לתינוקות (0-2) בחר גיל "1"

הסל שלי

{{ item.options.hotelName }} לא ניתן לביטול!

{{ item.options.isearchparam.timeStart | date:'dd/MM/yyyy' }} > {{ item.options.isearchparam.timeEnd | date:'dd/MM/yyyy'}} • {{ item.options.isearchparam.days}} לילות • {{ item.options.board }} • {{ item.options.pax.adults }} ad {{ item.options.pax.children }} ch • {{ item.options.roomName }} • {{ item.options.roomCategory }} • {{ item.options.roomBedding }}
• {{ cartRoom['@attributes'].count }} x {{ cartRoom.name }} • {{ cartRoom.pax.adults }} ad {{ cartRoom.pax.children }} ch

{{ item.options.offerInfo.gift_title[lang] }}
x{{ item.qty }}

{{ item.options.oldPrice }} 
{{ item.options.price }} 
{{ item.options.ticket.companyname }}
{{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].departure.dateView }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].departure.terminal }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].departure.time }} > {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].arrival.dateView }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].arrival.terminal }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].arrival.time }}
{{ item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment[0].departure.dateView }} • {{ item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment[0].departure.terminal }} • {{ item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment[0].departure.time }} < {{ item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment[item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment.length-1].arrival.dateView }} • {{ item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment[item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment.length-1].arrival.terminal }} • {{ item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment[item.options.ticket.inbound[item.options.ticket_inbound_index].segment.length-1].arrival.time }}
{{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].departure.dateView }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].departure.terminal }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[0].departure.time }} > {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment.length-1].arrival.dateView }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment.length-1].arrival.terminal }} • {{ item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment[item.options.ticket.outbound[item.options.ticket_outbound_index].segment.length-1].arrival.time }}
{{ item.options.oldPrice }} 
{{ item.price }} 
סה"כ הזמנה
{{ total }} 

אם לא תקבלו תוצאות
תודה לנסח שוב את הבקשה, ולחץ על כפתור "הוסף חדר